ساخت و تامین کلیه قطعات مربوط به پمپ و کمپرسورهای پیشرفته اعم از مکانیکال سیل، ژورنال بیرینگ، بوش اسلیو، شافت اسلیو، پوسته میانی، امپلر، گرافیت، سیلیکون کاربید، اورینگ، سیل آب بندی، کوپلینگ، تراست بیرینگ و …

 

 

ژورنال بیرینگ
یاتاقان چیست؟ (بیرینگ) (Bearing)

قطعه مکانیکی یاتاقان (بیرینگ) (Bearing) وﺳﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ. یاتاقان ها ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻛﺎري آنﻫﺎ ‫و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﻫﺎي اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ.

ادامه

یاتاقان های ﺳﺎده (Ball Bearing) ﺑﻪ ﻃﺮز ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻄﻮح ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد روانﻛﺎري، آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﺮ و اﺻﻄﻜﺎك ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، یاتاقان (Bearing) ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎك ﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻧﺪﻣﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده درﺳﺮﻋﺖﻫﺎي بالا، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺻﻮﻻ ﻳﻚ یاتاقان (Bearing) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻄﻜﺎك را ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﻜﻞ، ﻧﻮع ﻣﺎده ﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻳﺎ ﺟﺪاﻛﺮدن ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.   

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد یاتاقان (Bearing)

 تاریخچه پیدایش و تکامل یاتاقان ها (بلبرینگ ها)

‫ﻧﻮع اوﻟﻴﻪ از یاتاقان های ﺧﻄﻲ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻴﭻ ﻣﺪرك ﻗﺎﻃﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻫﺮام ﮔﻴﺰا ﺑﺎﺷﺪ. یاتاقان های ﺧﻄﻲ ﻣﺪرن از اﺻﻮل ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ‫ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﻠﺘﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

‫اﺟﺰاء ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ یاتاقان ﻫﺎ، ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎي ﺳﺎده، ﻏﻠﺘﻜﻲ و ﭼﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﻳﺎﻗﻮت ﻛﺒﻮد و ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ در آن زﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻨﺪ. آﻫﻦ، ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﻮﻻدﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺎﻳﻠﻮن‪ ،ﭘﻮﻟﻲ اﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻠﻴﻦ، ﺗﻔﻠﻮن) ﻫﻤﮕﻲ اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮل ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. حتی ﻣﻮاد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دوام ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، یاتاقان های ﭼﻮﺑﻲ اﻣﺮوزه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ‫آﺳﻴﺎبﻫﺎي آﺑﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

 

ایمپلر چیست؟

ایمپلر یا پروانه وسیله ای ست گردان که در داخل لوله یا یک مجرا به منظور بالا بردن فشار یک سیال مورد استفاده قرار می گیرد.ایمپلر معمولا از موادی همچون آهن، فولاد، برنز، آلومینیوم یا پلاستیک ساخته می شود.
نقش ایمپلر در واقع انتقال انرژی موتور پمپ به سیال است.هنگامی که جریان خروجی توسط پوشش پمپ محدود می شود، از تبدیل فشار از طریق ایمپلر سرعت به دست می آید.ایمپلرها معمولا استوانه هایی کوتاه با یک ورودی باز هستند که جریان ورودی را می پذیرند.دستگاه هایی که ایمپلرها در آن استفاده می شوند شامل: کمپرسورهای گریز از مرکز، توربین ها، ماشین های شست و شو، واتر جت ها، واتر پمپ، دستگاه های آب شور کن می باشند.

پوسته پمپ

پوسته پمپ پوششی است که از تمام اجزای پمپ آب محافظت می کند و از طریق پروانه انرژی را به سیال انتقال میدهد.

 

شرکت پتساکو در 18 سال گذشته بیش از 3000 نوع قطعه و یا تجهیز مختلف مکانیکی را با توجه به نمونه اصلی یا معیوب قطعات و یا نقشه های فنی ساخت برای صنایع معظم کشور از جمله پتروشیمی ها، پالایشگاهها، کارخانجات نیشکری، قند، چوب و کاغذسازی، ذوب آهن و فولاد و نیروگاه های کشور ساخته است. برای تماس با دفتر شرکت می توانید با شماره 09126185306 از طرق مختلف تماس و یا ارسال پیام با پیام رسان های مختلف اقدام نمائید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *