برای برخی از پروژه های انجام شده از طرف کارفرما رضایت نامه های مربوط به انجام صحیح امور صادر و به شرح ذیل خدمت شما نمایش داده می شود.